การวิจัย

การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

งานเสวนาวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย “กัญชง กัญชาศักยภาพในกา..

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ คณะเกาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอ..

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่

การประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ ได้รับการแต่ง..

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจา..

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่