โครงการ U2T

รับรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนา..

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

U2T Fair 2022

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย..

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอ้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับทีม U2T ทีมแม่อายออร์แกนิค

ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จากเพจ U2T Online Community

การอบรมการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Marketing Model

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เค้กกล้วย และกล้วยตาก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร น้ำพริกถั่วเน่าผง และน้ำพร..

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่