โครงการ U2T

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอ..

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องบรรยาย สม 101 อาคารกิจการสโมสรนักศึกษา

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โคร..

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

การอบรมโครงการ U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

24 พฤษภาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคระบาดคิดเชื้อไวร..

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ ชุมชนชุมชนสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคระบาดคิดเชื้อไวร..

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ ชุมชนบ้านหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Workshop ครั้งที่ 2 เรื่องการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้..

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการในการวิเคาระห์ข้อมูลชุมชนจากข้อ..

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช..

การประชุมโครงการสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบอลสันป่ายาง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทย..