โครงการ U2T

นำเสนอโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้แก่ส..

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจ..

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบ..

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภั..

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำ..

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช..

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบ้านสะลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่