โครงการ OGOP

โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ On..

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน