โครงการ OGOP

สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model ..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึก..

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศึกษาดูงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ผ้าแนวคิดสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ณ สังกะดี สเปซ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการทำงานในประเท..

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCE..

การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Y..

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภ..

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมศิลปะวัฒนธรรมไทยกับปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCE..

ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ป..

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเช..