การบริการวิชาการ

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210809050520.jpg - การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809050519.jpg - การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809050521.jpg - การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809050515.jpg - การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809050514.jpg - การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809050518.jpg - การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809050516.jpg - การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809050517.jpg - การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web