การบริการวิชาการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ ภายใต้โครงการวิจัย การยกระดับเกษตรกรเกษตรอินทรีย์จังหวัดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และนางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ เพื่อให้ความรู้ด้านการคัดคุณภาพวัตถุดิบอินทรีย์ ทางกายภาพ ทางเคมี และการทำปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรจาก แม่วาง ฝาง จอมทอง สันป่าตอง จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210811085813.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085803.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085810(1).jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085805.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085810.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085811.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085804.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085806.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085807.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085812.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085801.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085809.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085802.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085808.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085814.jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811085814(1).jpg - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web