การบริหารจัดการ

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20210809064457.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064454.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064455.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064452.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web