สวนเกษตรครูน้อย Smart Little Farm

อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”  กิจกรรมการอบรม ได้แก่ การแปรรูปสมุนไพรไตรคุณ พิมเสนน้ำ ยาหม่อง และน้ำมันไพล การทำอาหารกลางวัน แกงแคไก่ ไข่ตุ๋น ผัดกะเพรา และกิจกรรมทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ วิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร และสวนเกษตรครูน้อย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210816031018.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031005.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031020.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031019.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031007(1).jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031014.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031020(1).jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031002.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031012.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031004.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031009.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031023.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031022.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031008.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031011.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031003.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031021.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031007.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031010.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031016.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031013.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031014(1).jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031017.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816031015.jpg - อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web