ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)  และการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรสามรถนำไปใชประกอบการตัดสินใจดำเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯfiles994
20210818071705.jpg - พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818071706.jpg - พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818071705(1).jpg - พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818071706(1).jpg - พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web