ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่   
20210820075435(4).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(2).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(5).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(9).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(6).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(1).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(3).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(7).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(10).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435.jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(11).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210820075435(8).jpg - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web