การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” วิทยากรโดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่   
20210824041144(11).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(4).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(6).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(1).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(3).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(10).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(2).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(9).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(8).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144.jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(5).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210824041144(7).jpg - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web