การบริการวิชาการ

การจองห้องประชุมออนไลน์

การจองห้องประชุมออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องประชุมและการใช้รหัส Zoom ของคณะ แบบฟอร์มการขออนุญาตจองห้องประชุม และคู่มือการใช้ห้องประชุมออนไลน์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คลิกตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องประชุมและการใช้รหัส Zoom Meeting ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร​
http://www.measurement.cmru.ac.th/room/index.php

 
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้ห้องประชุมออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์