โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ให้กับชุมชนบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดยอาจารย์จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 
20210930045010.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210930045008.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210930045009.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210930045006.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210930045011.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210930045007.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210930045009(1).jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210930045006(1).jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web