การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom Meeting เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20211122064958.jpg - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122065001.jpg - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122065000.jpg - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211122064959.jpg - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web