อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ โดยจัดอบรมแบบปกติและแบบออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งวิทยามหาลัย U2T ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม และตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย พ.อ.ต.หญิง กรัณฑรัตน์ อุ่นบ้าน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอ้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
20211124035347.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035343.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035341.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035339.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035344.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035347(1).jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035342.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035346.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035340.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211124035345.jpg - อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสู่ตลาดออนไลน์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web