การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลแม่อาย และตำบลท่าผา จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20211213070925.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070918.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213071001.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213071021.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213071005.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070957.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070946.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070929.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213071017.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070953.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070950.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213071013.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070910.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070937.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213071025.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070921.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070914.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070933.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213071009.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211213070942.jpg - การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web