ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

สัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS มหาวิยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP

การทำสัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP จำนวน 25 แปลง กิจกรรม U2T ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ เป็นตัวแทนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการทำสัญญาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210809091345.jpg - สัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS มหาวิยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809091344.jpg - สัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS มหาวิยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809091346.jpg - สัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS มหาวิยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809091347.jpg - สัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS มหาวิยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP | http://www.facagri.cmru.ac.th/web