การบริการวิชาการ

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเชิญสัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย ประเด็น ผลิตภัณฑ์จาก CBD กัญชง ผลิตอะไรได้บ้าง และสามารถนำมาพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างไร (ทางรอดและทางเลือก) โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหารและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.45-11.00 ในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD
20220111103011(1).jpg - ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220111103011.jpg - ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220111103010.jpg - ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD | http://www.facagri.cmru.ac.th/web