ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยการทำบันทึกข้อตกลงแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220205043709(3).jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205043709(1).jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205043709(2).jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205043707.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205043709(4).jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205043709.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205043707(1).jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้ประกอบการชาฮาลิน ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web