กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220211030651.jpg - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220211030653.jpg - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220211030654.jpg - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220211030652.jpg - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web