การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน นำผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนชุมชน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ ด้วยพระองค์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนคำว่า “วิทยาลัยครู” และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220215030121.jpg - พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220215030119.jpg - พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220215030121(1).jpg - พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220215030116.jpg - พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220215030120.jpg - พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220215030117.jpg - พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220215030118.jpg - พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web