การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นวิศวกรสังคม การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก ในกิจกรรมที่ 1 การอบรมความเป็นวิศวกรสังคม วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรีธนชิด บัวกาบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาในคณะฯ ให้มีคุณลักษณะการเป็นวิศวกรสังคมอันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการผลิตบัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (2565-2570) เมื่อวันที่ 16 และ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20220220033202.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224091708(2).jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033206.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033150.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224091708.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033201.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033155.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224091708(3).jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033152.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224091708(4).jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224091708(1).jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033153.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033200.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033156.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033204.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033158.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033154.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033205.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220220033159.jpg - การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก | http://www.facagri.cmru.ac.th/web