อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ วิทยากรโดย อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่
20220224073831.jpg - อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224073829.jpg - อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224073833.jpg - อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224073824.jpg - อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224073832.jpg - อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224073825.jpg - อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224073827.jpg - อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220224073828.jpg - อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web