การบริหารจัดการ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565

การประชุมภาควิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220303042030.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220303042029.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220303042031.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220303042028.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web