อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II อบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
20220314065234.jpg - อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314065236.jpg - อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314065235.jpg - อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314065232.jpg - อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314065234(1).jpg - อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314065237.jpg - อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220314065233.jpg - อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web