ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน และการทำงานร่วมกับชุมชนกรณี เมือง Haa ประเทศภูฏาน ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและฝึกปฏิบัติการวางแผน การเก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา และการจัดการศูนย์และการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภูฎาน การอบรมผลิตภัณฑ์ Energy Drink วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และโรงงานแปรรูผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220315083815.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091515.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091518.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083814.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091511.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083817.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083813(1).jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091514.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091517.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083818.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083817(1).jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091508.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091510.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083821.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083819.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091512.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091509.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083816.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083820(1).jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091521.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083813.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091520.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315083820.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091513.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091519.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220315091516.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web