การประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220317065827.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065834.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065826.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065829.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065833.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065832.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065831.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065828.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065832(1).jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317065830.jpg - การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web