การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220318024832.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024834.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024832(1).jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072704.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072703(1).jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072708.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024835(1).jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024837(1).jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072705.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024833.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072703.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072706(1).jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024835.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024836.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024837.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072702.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072706.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318024838.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317072707.jpg - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชา เมือง Trongsa ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web