ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน และการทำงานร่วมกับชุมชนกรณี เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการวางแผนและการเก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา การทำไวน์แอปเปิล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220323083803.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070632.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070633.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083806.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070637(1).jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083801.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070632(1).jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070635.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083754.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070634.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083755.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083805.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070637.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070631.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083759.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070630.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083757.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083804.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083758.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070636.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083802.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323070629.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220323083800.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web