การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS

      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) การสัมมนาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน กล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดย ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      ประธานกล่าวเปิดงาน และนำเสนอยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS (2565-2569) โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย การบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ และการจัดการห่วงโซ่มูลค่า SGDsPGS ผ่านระบบ OAN-OFM-SEs โดย คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สป.อว. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสะลวง และห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
20220329041657.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330032753.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043725.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220329041653.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043720.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043722.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330032754.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043718.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330032756.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330032757.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043721.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220329041654.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220329041655.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043717.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043723.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330032755.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220329041656.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330032751.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330032752.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043719.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220329041658.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220329041652.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220330032758.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220328043724.jpg - การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS | http://www.facagri.cmru.ac.th/web