การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (AdiCET) เข้ารดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220421023154.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023156.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023152(1).jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023158.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023205.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023155.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023153.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023159.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023201.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023203.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023200.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023152.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023157.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023202.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421023204.jpg - รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web