รับรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

รางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รับรางวัลระดับคณะ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20220502030148.jpg - รับรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502030149.jpg - รับรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502030147.jpg - รับรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502030146.jpg - รับรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web