มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี และอาจารย์ ดร.ณัฏวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบเกียรติบัตรให้กับนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ตัวแทนตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ที่ได้รับรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมี ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลท่าผา เมืองนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20220502031540.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502031541.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502031545.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502031542.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502031543(1).jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502031540(1).jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502031543.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502031544.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web