ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิจัยกับนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาธร

ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้คำปรึกษากับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครู จากโรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน ทำโครงงานวิจัย เรื่อง "ชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้าด้วยแผ่นดูดซับเอทีลีนจากเส้นใยผักตบชวาผสมขี้เผาแกลบ" ซึ่งส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะและการทำปฏิบัติการวิเคราะห์ และออกแบบรายงานผลการศึกษา เพื่อการบริการวิชาการให้กับโรงเรียน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20220504151745.jpg - ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิจัยกับนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาธร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220504151742.jpg - ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิจัยกับนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาธร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220504151744.jpg - ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิจัยกับนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาธร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220504151743.jpg - ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิจัยกับนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาธร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web