ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar

อาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar แบบออนไลน์ จัดโดย Meiji University ประเทศญี่ปุ่น วิทยากรโดย Professor Emeritus Acram Taji AM มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้แก่ Tribuhvan University Nepal, Jambi University Indonesia, Udayana University Bali, Chiang Mai Rajabhat University in Thailand, Universiti Pendidikan Sultan Idris in Malaysia, National Chung Cheng University in Taiwan, Meiji University Japan, Brisbane, Australia and University of Canterbury New Zealand เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20220512030605.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030555.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030508.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030513.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030600.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030545.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030502.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030534.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030541.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030520.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030525.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030529.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512030550.jpg - สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar | http://www.facagri.cmru.ac.th/web