การบริหารจัดการ

การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

ผู้บริหาร และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
20220512081535.jpg - การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512081536.jpg - การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512081534(1).jpg - การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512081533(1).jpg - การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512081536(1).jpg - การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512081533.jpg - การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512081537.jpg - การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512081534.jpg - การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web