การประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20210809024743.jpg - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024741.jpg - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024744.jpg - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024742.jpg - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024747.jpg - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024745.jpg - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024746.jpg - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024747(1).jpg - การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web