การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประกอบด้วย หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพบปะนักศึกษา เพื่อให้ในแนวทางการศึกษาต่อ และการทำงานในอนาคต พิธีผูกข้อมือและให้พรแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810142932.jpg - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810142931.jpg - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810142232.jpg - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810142518.jpg - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810141701.jpg - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810142933.jpg - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810142355.jpg - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810141702.jpg - พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web