ข้อมูลบุคลากร

นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ชื่อ นางธัญวรรณ์   ศรีเดชะกุล
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 053-885403
E-Mail tunyawan.12@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
  • สาขาธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาตรี
  • สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ