หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.จีรภา ง่วนหอม
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
E-Mail : jeerapa.cmru@gmail.com
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : taya_tap@cmru.ac.th
ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
ตำแหน่ง : คณบดี
E-Mail : att_atchariya@hotmail.com
อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : supannika.punchana@gmail.com
อาจารย์ ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : saibua.abc@gmail.com