หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์นริศรา วิชิต
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
E-Mail : noomning@hotmail.com
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : supot_boo@cmru.ac.th
ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : wissanee.sup@gmail.com
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : naksit@hotmail.com
อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : aear2002@hotmail.com
อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : TIDARAT_OH23@HOTMAIL.COM