ข่าวสารคณะ

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องประชุมและการใช้รหัส Zoom

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

การแปรรูปลูกพลับ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ โรงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร