ข่าวสารคณะ

อบรมการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมอย่างง่าย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนสิงหาคม 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Book of the week เดือนสิงหาคม 2565

อบรมเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเ..

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณพิธี ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่