หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : jinny_9999@hotmail.com
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
E-Mail : w.wattanakul@rocketmail.com
อาจารย์ ดร.ณัฏวุฒิ ครุฑไทย
ตำแหน่ง : รองคณบดี
E-Mail : n.krutthai@kotmail.com
อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
ตำแหน่ง : รองคณบดี
E-Mail : Yho_009@hotmail.com
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : sritiwong@gmail.com
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : nakarinpripwai@hotmail.com