การบริหารจัดการ

ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วทม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิส..

เมื่อวันที่ 24 พฤษถาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารอำนวยการกลาง

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565

มื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้ง..

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..