ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง
Supatra Kammong
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
ชื่อ อาจารย์สุภัทรา   คำหม่อง
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail mypor.supatra@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่จบการศึกษา 2561
ปริญญาตรี
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่จบการศึกษา 2559
ความเชี่ยวชาญ
  • 1.จุลินทรีย์ทางการเกษตร
  • 2. หลักการจัดการเรียนรู้
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
  • 1. อภิชาติ ชิดบุรี, ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย, เพียงพิมพ์ ชิดบุรี, สุภัทรา คำหม่อง และศิริพรรณ สารินทร์. 2561. ผลของความเข้มข้น ไอเอเอในสารสกัดหยาบจาก Methylobacterium radiotolerans ED5-9 ต่อการปักชำชิ้นส่วนปลายยอดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของผักเชียงดา. ใน รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • 2. เพียงพิมพ์ ชิดบุรี, ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย, ศิริพรรณ สารินทร์, สุภัทรา คำหม่อง และอภิชาติ ชิดบุรี. 2561.ผลของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ของสาร Indole-3-acetic acid (IAA) ในสารสกัดหยาบ Methylobacterium radiotolerans ED5-9 ต่อปริมาณผลผลิตเห็ดนางรม. ใน รายงานการประชุม วิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ