ข้อมูลบุคลากร

นายภควัต คชจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นายภควัต   คชจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 084-6142519
E-Mail pakawatgod@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

 คณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ