ข้อมูลบุคลากร

นางสาวจินตภา อัจฉริยากร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ชื่อ นางสาวจินตภา   อัจฉริยากร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail jintaphaa@hotmail.co.th
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
  • สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
  • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ