ข้อมูลบุคลากร

นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อ นางสาวเกื้อกูล   ปุ๊ดผาม
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail junekuakoon@hotmail.co.th
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
  • สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ